Version
 
xxxxx
fields are positioned to work in the special fields. Livestock farms are technically serviced by standardized farm veterinarians. Famous farm consultants in Thailand are always a part of team to solve and improve farm perfor

Enteral Feeding Devices
เอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสารอาหารซึ่งได้มีการทดลองในสัตว์ทดลอง ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ - การจัดหาพลังงานที่จำเป็นสำหรับการหายป่วย - โครงสร้างของทางเดินอาหาร และหน้าที่ - การลดลงของเยื่อเมือกต่อเชื้อแบคทีเรีย และ endotoxin - การสงวนไว้ในระดับของ IgA - การคงอยู่ของระดับโปรตีน เช่น Albumin

Effect of Tolfenamic acid on renal function in healthy cats


ยาที่ใช้ในการรักษาโรคไตวาย (Drug Use in Renal Failure)
สัตว์ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานในแต่ละวันซึ่งส่วนใหญ่จะให้ยาทางการกินเพื่อใช้ในการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและรักษาตามอาการของโรค ซึ่งการรักษานี้อาจจะต้องรักษาโรคอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันด้วย

Pseudomonas Otitis
การรักษาภาวะหูอักเสบที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Pseudomonas ที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขที่สาเหตุหลักและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งการติดเชื้อ Pseudomonas นั้นมักจะเป็นสาเหตุรองที่ทำให้เกิดภาวะหูอักเสบ ดังนั้นเมื่อสามารถจัดการที่สาเหตุหลักและปัจจัยอื่นๆได้แล้วก็จะสามารถกำจัดเชื้อ Pseudomonas ไปได้

การติดเชื้อแทรกซ้อนในสุนัขที่มีอาการคัน (Secondary Infections in Itchy Dogs)
การเจริญเติบโตของเชื้อแทรกซ้อนและการติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยเชื้อก่อโรค เช่น Staphylococcus intermedius และ Malassezia pachydermatis พบได้อยู่ทั่วไปในสุนัข การติดเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการคันพบเกิดขึ้นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้และอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญของโรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้ด้วย

การดูแลภาวะกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบแบบเฉียบพลัน
ภาวะท้องเสียแบบเฉียบพลันถือเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยรองลงมาจากอาการคันในสุนัข สาเหตุ เกิดมาจากการเปลี่ยนอาหาร การกินอาหารมากเกินไป การกินสารพิษ การกินอาหารที่สกปรก และการติดเชื้อ

อาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่วยภาวะหลังการผ่าตัด
การป้อนอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับสัตว์ป่วยที่จะทำให้ได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญต่อสัตว์ป่วยในภาวะหลังผ่าตัดที่การซ่อมแทรมของเนื้อเยื่อและการต่อต้านต่อภาวะการติดเชื้อมีความสำคัญมาก

การฉีดยาและการจับสุกรตัวโตฉีดยา
การฉีดยาในที่นี่ จะกล่าวถึงเน้นเฉพาะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น การฉีดยาหรือฉีดวัคซีนในสุกรตัวเล็กคงจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถจับสุกรได้ง่าย ส่วนสุกรตัวโตคงจะต้องมีวิธีการจับสุกรให้ยืนนิ่ง เพื่อสะดวกในการฉีดยา

การเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ
การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาติของประเทศเกาหลี โดยมีอาจารย์โชคชัย สารากิจ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนือ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นผู้ริเริ่มนำหลักการเลี้ยงสุกรแนวทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาทำการดัดแปลงวิธีการเลี้ยงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ประเทศไทย จนมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ

การเลี้ยงสุกร
ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เกตรกรรายย่อยดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่าง ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำรายได้ให้กับครอบครัว และยังจะได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วย

อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
 อาหารสัตว์ หมายถึงวัตถุต่างๆ ที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและไม่เป็น พิษต่อสัตว์ เช่น รำ ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพด ปลาป่น กากถั่วต่างๆ  มันสำปะหลัง ตลอดจน หญ้าและพืชในวงศ์ถั่วบางชนิด  เรานำเอาวัสดุพลอยได้จากอาหารมนุษย์เหล่านี้มาผสมเข้าด้วยกันตามสัดส่วนที่ ต้องการให้เป็นอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์

 

 
   
 
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน และขอต้อนรับบัณฑิตใหม่สู่ เบสท์อะโกร กรุ๊ป ของเรานะค่ะ น้องนุ่น น้องเล็ก และน้องเนี๊ยบ
 
Home | Best Agro | Best Agro Companion | Porq | Knowledge | Webboard | Job | Contact Us
BEST AGRO CO., LTD.
1/7 Moo 19 Kanchanapisek Rd., Salathammasolp,Taveewattana Bangkok Thailand
Tel 662 8856885 Fax 662 8859559
Copyright 2009. Best Agro Co., Ltd. All rights reserved.